Đăng ký hôm nay

Tiêu chuẩn xét duyệt hội viên
Ngành kinh doanh

Doanh nghiệp cần phải có thu nhập hàng năm là 100 tỉ Việt Nam Đồng hoặc hơn 50 nhân sự. Doanh nghiệp phải hoạt đông ít nhất là 3 năm

Chức vụ

Nếu tham gia với tư cách cá nhân, người đăng ký tham dự phải giữ chức Tổng Giám Đốc hoặc cao hơn. Nếu tham gia với tư cách đại diện công ty, người đại diện phải giữ chức Phó giám đốc hoặc cao hơn, và có giấy giới thiệu từ người lãnh đạo của công ty.

Hội phí

phí gia nhập (một lần thu)
3,000,000 VND/người
Phí thường niên
10,000,000 VND/người

Yêu cầu được gia nhập thành viên
Thông tin cá nhân
Thông tin Ban thư ký
Mục đích liên lạc
Trình độ chuyên môn

Tôi xác nhận rằng tôi có đủ các điều kiện đển nộp đơn gia nhập CEO Club.

Điều khoản cam kết

Tôi xin cam kết những thông tin trên hoàn toàn chính xác và tôi đồng ý tuân theo những quy định của tổ chức. Tôi cam đoan Công ty tôi đang công tác không trong tình trạng phá sản và tôi hoàn toàn hiểu rõ Ban thường vụ có quyền loại bỏt/ từ chối đơn xin gia nhập của tôi bất cứ lúc nào vì việc không tuân theo các điều khoản và quy luật của tổ chức đã đặt ra.